Hontianske Nemce

História: Obec Hontianske Nemce sa rozprestiera v údolí rieky Štiavnica, v južnej časti stredného Slovenska, 10 km juhozápadne od Krupiny. Leží na križovatke ciest od miest Levice, Šahy, Zvolen a Banská Štiavnica. Obec tvoria sídelné útvary: Hontianske Nemce, Majer, Rakovec a Sitnianska Lehôtka.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1246. Jej plné znenie je obsiahnuté v listine z roku 1293. V rokoch 1235 – 1270 počas tatárskych vpádov bola dedina spustošená. Kvôli neúrodným rokom 1241 – 1242 sa v dedine zvýšil hlad a vypukla tiež epidémia. Pár rokov po vpádoch Tatárov sa obec začala rozrastať. Patrila do kráľovského majetku a bola tu colnica na vyberanie mýta.neúrodným rokom 1241 – 1242 sa v dedine zvýšil hlad a vypukla tiež epidémia. Pár rokov po vpádoch Tatárov sa obec začala rozrastať.

Zaujimavosti:  Kostolík na Viniciach – kultúrna pamiatka – je zasvätený sv. Urbanovi a sv. Donátovi. Je to gotická stavba z polovice 15. storočia. Hlavný oltár je renesančno-barokový z rokov 1660 – 80. Dvakrát ročne sa tu konajú púte – uctievanie patrónov viníc – 25. máj na sv. Urbana a koncom augusta na sv. Donáta.

Kultúrne pamiatky v okolí

Mariánsky stĺp – pod č. Ss/2263, umiestnený v parku, z druhej polovice 18. storočia v rokokovom slohu. Na štvorcovej podeste je stĺp s kompozičnou hlavicou, na stĺpe je socha Madony Panny Márie Pomocnice kresťanov.

Rímskokatolícky farský kostol zasvätený sv. Martinovi – pod č.1095, postavený v prvej polovici 13. stor. kostol je typu trojloďovej románskej baziliky, obohnaný opevneným múrom. Neskôr nadobudol prvky gotiky, v renesančnom slohu bol postavený chór, sakristia a veža je baroková.

Súsošie Kalvária – pod č. Ss/H/4897, umiestnené na cintoríne pri kostole z prvej polovice 19. storočia, klasicistická s barokovými prvkami. Skladá sa z troch od seba vzdialených samotných krížov v strede s Ukrižovaným po stranách s lotrami. Po stranách Ukrižovaného sú samostatne stojace sochy sv. Jána a Panny Márie.

Ľudový dom – č. 109, pod č. Ss/1861, murovaný dom s nápisom na mešternici r. 1833. Na oknách sú železné okenice. Na oknách izby a komory sú kamenné ostenia. Podlahy v izbe a komore sú dilové. V pitvore je ubitá zem. Strecha je v súčasnej dobe nová, sedlová, spredu má valbu. Krytina je eternitová. Majiteľ domu – Elena Labudová.

Ľudový dom – č. 50, pod č. Ss/1863, obytný murovaný dom, pôvodný koch v pitvore tzv. čierny koch. Okná sú všade nové, prispôsobené štýlu domu. Strecha je nová škridlová, so sedlom, vpredu s valbou. Majiteľ domu Ing. Henrieta Stehlíková.